Like VDO

สัปดาห์วิทยุเซี่ยงไฮ้

สัปดาห์วิทยุเซี่ยงไฮ้

shanghai-1

https://www.facebook.com/103LikeFM/videos/1196873837039703/
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ประจำปี 2016

ในฐานะหนึ่งในกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม“มนต์เสน่ห์แห่งเซี่ยงไฮ้”ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสารนิเทศแห่งรัฐบาลประชาชนนครเซี่ยงไฮ้ สถานีวิทยุโทรทัศน์เซี่ยงไฮ้จะจัดกิจกรรม“สัปดาห์วิทยุเซี่ยงไฮ้”ในกรุงเทพมหานคร ในเดือนกันยายนนี้

รายการวิทยุของสัปดาห์วิทยุเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้จะออกอากาศผ่าน 103 Like FM และเครือข่ายในต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 จนถึงวันที่ 25 กันยายนนี้ รวมทั้งสิ้น 5 วัน ในช่วงเวลา 20.20น-20.45น ทั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้สัมผัสถึงความเป็นเซี่ยงไฮ้ ใน 5 ตอนด้วยกัน สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย ความมุ่งมั่น ใจกว้าง และโอบอ้อมอารีของเซี่ยงไฮ้ ซึ่งแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความคิดของเซี่ยงไฮ้
นอกจาก 103 Like FM แล้ว ท่านผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการวิทยุของสัปดาห์วิทยุเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้ได้ผ่านเว็บไซต์ www.103likefm.com และเฟสบุ๊กค์ https://web.facebook.com/103LikeFM ของ Like FM 103 ได้อีกด้วย

สัปดาห์วิทยุเซี่ยงไฮ้เป็นหน้าต่างสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารสู่โลกภายนอกของเซี่ยงไฮ้ กิจกรรม“สัปดาห์วิทยุเซี่ยงไฮ้”ร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศต่างๆ ช่วยให้ประชาชนและชาวจีนโพ้นทะเลในแต่ละประเทศได้รับรู้จิตใจแห่งเซี่ยงไฮ้และวัฒนธรรมของจีน ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา กิจกรรม“สัปดาห์วิทยุเซี่ยงไฮ้”ได้จัดขึ้นด้วยความสำเร็จมาแล้วในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อิตาลีและตุรกีตามลำดับ

COMMENT