คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ร่วมมือกับ องค์การอนามัยโลก จัดทำและประกาศแนวทางการจัดการแข่งขันในช่วงการแพร่ระบาด

May 10, 2020