กต.จีนระบุ จีนต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบอย่างแน่วแน่

June 2, 2020