เลขาธิการไอพียูกล่าวมติความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับฮ่องกงจะปกป้องความผาสุกของชาวจีนทั้งปวง

June 4, 2020