จีนผ่านกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกง

June 30, 2020