#ก้าวสู่สังคมจีนที่อยู่ดีมีสุข การพัฒนาในหมู่บ้านหยาจายกระดับชาวบ้านเป็นเจ้าของธุรกิจ

June 30, 2020