เลขาฯ ITU ระบุ กฎหมายความมั่นคงประเทศในฮ่องกงนั้นเป็น “หลักประกัน” รักษาเสถียรภาพทางสังคม

July 6, 2020