เมืองคุนซานสร้างแพลตฟอร์มเกษตรอัจฉริยะเพิ่มรายได้ชาวบ้าน

July 8, 2020