ปธน.สี เน้น ต้องอนุรักษ์ทะเลและใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรด้วยดี

July 12, 2020