ฮ่องกงระงับการปฏิบัติตามข้อตกลงความช่วยเหลือด้านกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับแคนาดา ออสเตรเลีย และอังกฤษชั่วคราว

July 30, 2020