จีนเร่งยุโรปยุติการแทรกแซงฮ่องกงและกิจกายภายในประเทศของจีนในทุกรูปแบบ

July 30, 2020