บทวิเคราะห์: กุญแจสำคัญในการแก้ไขวิกฤตชายแดนจีน-อินเดียคือการปฏิบัติตามฉันทามติ

September 12, 2020