การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 75 เริ่มขึ้นแล้ว

September 20, 2020