จีนออกสมุดปกขาวแจง “หลักประกันโอกาสการมีงานทำในซินเจียง”

September 20, 2020