วงการต่าง ๆ ชื่นชมคำปราศรัยของผู้นำจีนในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 75

September 23, 2020