บทวิเคราะห์ นักการเมืองสหรัฐใช้เวทีสหประชาชาติทำลายพหุภาคีอย่างเปิดเผย

September 25, 2020