เข้าใจข้อเสนอของจีนในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติจากประโยคนี้

October 2, 2020