ข้อเสนอเกี่ยวกับ “แผนฯ 5 ปี ฉบับที่ 14” มีข้อกำหนดและมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการสร้างเสริมความสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

November 1, 2020